VARSITY BOYS   F/S BOYS   VARSITY GIRLS   F/S GIRLS   BOYS SWEEPS   GIRLS SWEEPS   GRAND SWEEPS  
1. Maranatha 88 1. Maranatha 55 1. Paraclete 63 1. La Reina 85 1. Maranatha 143 1. Paraclete 119 1. Maranatha 223
2. Nipomo 70 2. Paraclete 42 2. Flintridge Prep 59 2. St. Joseph 75 2. Nipomo 108 2. La Reina 106 2. Paraclete 174
3. St. Bonaventure 49 2. Oak Park 42 3. Valley Christian 35 3. Maranatha 64 3. St. Bonaventure 77 3. St. Joseph 94 3. Nipomo 157
4. Desert Christian 47 4. Nipomo 38 4. Carpinteria 30 4. Paraclete 56 4. Nordhoff 65 4. Maranatha 80 4. St. Joseph 130
5. Nordhoff 35 4. Fillmore 38 5. Whittier Christian 26 5. Nipomo 30 5. Desert Christian 61 5. Flintridge Prep 59 5. La Reina 106
6. Carpinteria 31 6. St. Joseph 35 5. Bishop Diego 26 6. Morro Bay 29 6. Oak Park 60 6. Valley Christian 53 6. St. Bonaventure 101
7. Mission College Prep 20 7. Chadwick 32 7. Nordhoff 24 7. Mayfield 21 7. Paraclete 55 7. Nipomo 49 7. Nordhoff 96
8. Oak Park 18 8. Nordhoff 30 7. Oak Park 24 8. Fillmore 18 8. Fillmore 41 8. Carpinteria 46 8. Desert Christian 88
9. Morro Bay 17 9. St. Bonaventure 28 9. St. Bonaventure 23 8. Valley Christian 18 9. Carpinteria 40 9. Morro Bay 43 9. Carpinteria 86
10. Village Christian 14 10. Morro Bay 23 10. Chadwick 22 10. Carpinteria 16 9. Morro Bay 40 10. Mayfield 33 10. Oak Park 84
11. Villanova 13 11. Malibu 20 11. La Reina 21 10. St. Genevieve 16 11. Chadwick 37 11. Nordhoff 31 10. Flintridge Prep 84
11. Paraclete 13 12. Flintridge Prep 19 12. St. Joseph 19 12. St. Matthias 12 12. St. Joseph 36 12. Desert Christian 27 12. Morro Bay 83
13. Mammoth 12 12. Pasadena Poly 19 12. Nipomo 19 12. L.A. Baptist 12 13. Flintridge Prep 25 13. Whittier Christian 26 13. Valley Christian 63
14. Rosamond 10 14. Desert Christian 14 14. Desert Christian 18 14. Rosamond 9 14. Verbum Dei 24 13. Bishop Diego 26 14. Fillmore 61
14. Verbum Dei 10 14. Verbum Dei 14 15. Maranatha 16 14. Desert Christian 9 14. Pasadena Poly 24 13. L.A. Baptist 26 15. Chadwick 59
16. Salesian 8 16. Carpinteria 9 16. L.A. Baptist 14 16. Garces 7 16. Mission College Prep 20 16. St. Genevieve 24 16. Whittier Christian 34
17. Flintridge Prep 6 17. Salesian 8 16. Morro Bay 14 16. Nordhoff 7 16. Malibu 20 16. Oak Park 24 17. Mayfield 33
17. St. Genevieve 6 17. Providence Hall 8 18. Mayfield 12 18. Santa Ynez 6 18. Salesian 16 16. St. Bonaventure 24 18. St. Genevieve 30
17. Valley Christian 6 19. Whittier Christian 6 19. Santa Ynez 10 19. Malibu 4 19. Village Christian 14 19. Chadwick 22 19. Bishop Diego 26
20. Chadwick 5 20. Cate 5 20. St. Genevieve 8 20. St. Bonaventure 1 20. Villanova 13 20. Fillmore 20 19. L.A. Baptist 26
20. Pasadena Poly 5 20. Orcutt Academy 5 20. Vistamar 8 20. Cate 1 21. Rosamond 12 21. Santa Ynez 16 21. Pasadena Poly 25
22. Crossroads 4 22. Valley Christian 4 22. Hillcrest Christian 2 22. Bishop Diego 0 21. Mammoth 12 22. St. Matthias 12 22. Verbum Dei 24
23. Cate 3 23. Rosamond 2 22. Fillmore 2 22. Chadwick 0 23. Valley Christian 10 23. Rosamond 9 22. Malibu 24
23. Fillmore 3 24. Bishop Diego 0 24. Pasadena Poly 1 22. Crossroads 0 24. Providence Hall 8 24. Vistamar 8 24. Rosamond 21
25. Whittier Christian 2 24. Crossroads 0 25. Cate 0 22. Flintridge Prep 0 24. Cate 8 25. Garces 7 25. Mission College Prep 20
26. St. Joseph 1 24. Garces 0 25. Crossroads 0 22. Grace Brethren 0 24. Whittier Christian 8 26. Malibu 4 26. Salesian 16
27. Bishop Diego 0 24. Grace Brethren 0 25. Garces 0 22. Hillcrest Christian 0 27. St. Genevieve 6 27. Hillcrest Christian 2 26. Santa Ynez 16
27. Garces 0 24. Hillcrest Christian 0 25. Grace Brethren 0 22. Lou Dantzler 0 28. Orcutt Academy 5 28. Pasadena Poly 1 28. Village Christian 14
27. Grace Brethren 0 24. L.A. Baptist 0 25. Lou Dantzler 0 22. Mammoth 0 29. Crossroads 4 28. Cate 1 29. Villanova 13
27. Hillcrest Christian 0 24. La Reina 0 25. Malibu 0 22. Mission College Prep 0 30. Bishop Diego 0 30. Crossroads 0 30. St. Matthias 12
27. L.A. Baptist 0 24. Lou Dantzler 0 25. Mammoth 0 22. Oak Park 0 30. Garces 0 30. Grace Brethren 0 30. Mammoth 12
27. La Reina 0 24. Mammoth 0 25. Mission College Prep 0 22. Orcutt Academy 0 30. Grace Brethren 0 30. Lou Dantzler 0 32. Cate 9
27. Lou Dantzler 0 24. Mayfield 0 25. Orcutt Academy 0 22. Pasadena Poly 0 30. Hillcrest Christian 0 30. Mammoth 0 33. Providence Hall 8
27. Malibu 0 24. Mission College Prep 0 25. Providence Hall 0 22. Providence Hall 0 30. L.A. Baptist 0 30. Mission College Prep 0 33. Vistamar 8
27. Mayfield 0 24. Santa Clara 0 25. Rosamond 0 22. Salesian 0 30. La Reina 0 30. Orcutt Academy 0 35. Garces 7
27. Orcutt Academy 0 24. Santa Ynez 0 25. Salesian 0 22. Santa Clara 0 30. Lou Dantzler 0 30. Providence Hall 0 36. Orcutt Academy 5
27. Providence Hall 0 24. St. Genevieve 0 25. Santa Clara 0 22. Thacher 0 30. Mayfield 0 30. Salesian 0 37. Crossroads 4
27. Santa Clara 0 24. St. Matthias 0 25. St. Matthias 0 22. Verbum Dei 0 30. Santa Clara 0 30. Santa Clara 0 38. Hillcrest Christian 2
27. Santa Ynez 0 24. Thacher 0 25. Thacher 0 22. Viewpoint School 0 30. Santa Ynez 0 30. Thacher 0 39. Grace Brethren 0
27. St. Matthias 0 24. Viewpoint School 0 25. Verbum Dei 0 22. Village Christian 0 30. St. Matthias 0 30. Verbum Dei 0 39. Lou Dantzler 0
27. Thacher 0 24. Village Christian 0 25. Viewpoint School 0 22. Villanova 0 30. Thacher 0 30. Viewpoint School 0 39. Santa Clara 0
27. Viewpoint School 0 24. Villanova 0 25. Village Christian 0 22. Vistamar 0 30. Viewpoint School 0 30. Village Christian 0 39. Thacher 0
27. Vistamar 0 24. Vistamar 0 25. Villanova 0 22. Whittier Christian 0 30. Vistamar 0 30. Villanova 0 39. Viewpoint School 0
27. xx 0 24. xx 0 25. xx 0 22. xx 0 30. xx 0 30. xx 0 39. xx 0
27. 0 24. 0 25. 0 22. 0 30. 0 30. 0 39. 0
27. 0 24. 0 25. 0 22. 0 30. 0 30. 0 39. 0
27. 0 24. 0 25. 0 22. 0 30. 0 30. 0 39. 0
27. 0 24. 0 25. 0 22. 0 30. 0 30. 0 39. 0
27. 0 24. 0 25. 0 22. 0 30. 0 30. 0 39. 0